10000-80V-N

Tụ Hóa Đen -35×70 10000-80V-N

Danh mục:

09038333870